Natječaj za radno mjesto: “tajnik/ca-računovođa”

Temeljem čl. 26. Zakona o muzejima (NN 142/98 i 65/09) i čl. 10. Statuta Muzeja „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću uz suglasnost Gradonačelnika Grada Zaprešića, KLASA: 612-01/16-01/12, URBROJ: 238-33-02/1-16-2 od 21.12.2016., ravnatelj Muzeja raspisuje

                                         

                                                             N A T J E Č A J

 

za radno mjesto tajnika-računovođe u Muzeju „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću

  • 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena

Uvjeti:

  • SSS ekonomskog smjera,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • napredno poznavanje rada na računalu.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe ),
  • dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, putovnice, a ako kandidat nema navedene dokumente može i preslika domovnice ),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak odnosno potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument ( preslika rješenja, ugovora o radu i sl.) kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odnosno poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne ( 1 ) godine.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne, po potrebi, dostaviti na uvid originalne dokumente.

Za kandidate koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenih radnog mjesta.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena, uz obvezan probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se  Muzeju Matija Skurjeni, Aleja Đure Jelačića 8  , 10290 Zaprešić, s naznakom „za natječaj – tajnik-računovođa Muzeja“ u zatvorenoj omotnici, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, uz zadržavanje prava poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.