OGLAS za radno mjesto tajnika-računovođe u Muzeju „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću

                                                                O G L A S

za radno mjesto tajnika-računovođe u Muzeju „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću

 • 1 izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme
 • na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • napredno poznavanje rada na računalu.

 

Uz pisanu prijavu na Oglas kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak odnosno potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu i sl.) kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odnosno poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne, po potrebi, dostaviti na uvid originalne dokumente.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/ .

 

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz Oglasa provest će se usmeni razgovor (intervju), a po potrebi i  provjera znanja rada na računalu

Ako se kandidat ne odazove pozivu na intervju, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne radnice – do povratka nenazočne radnice na posao.  S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s bolovanja, na puno radno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se  Muzeju Matija Skurjeni, Aleja Đure Jelačića 8  , 10290 Zaprešić, s naznakom „za Oglas za radno mjesto tajnik-računovođa Muzeja“ u zatvorenoj omotnici, u roku od 8 dana od dana objave Oglasa.
O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku, uz zadržavanje prava poništenja Oglasa bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.